Algemene voorwaarden webshop.

Gewijzigd op Tue, 29 Oct 2019 om 12:03 PM

Algemene Voorwaarden van ADVANCE GREENSHOP, gevestigd te Heirbaan 116, 9220 Hamme.  Versie geldig vanaf 1 januari 2010. 

 

Artikel 1. Algemeen 1.1 Onder ADVANCE GREENSHOP wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: ADGRECA BVBA 1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ADVANCE GREENSHOP voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien ADVANCE GREENSHOP voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen. 1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ADVANCE GREENSHOP erkend. 1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst. 1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ADVANCE GREENSHOP. 2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden ADVANCE GREENSHOP eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door ADVANCE GREENSHOP of een door ADVANCE GREENSHOP verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn ADVANCE GREENSHOP en afnemer hieraan gebonden. 2.4 Aanbiedingen van ADVANCE GREENSHOP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 2.5 ADVANCE GREENSHOP kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging 3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW). 3.2 ADVANCE GREENSHOP garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. 3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 

Artikel 4. Aflevering 

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan ADVANCE GREENSHOP verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij ADVANCE GREENSHOP bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. 4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet. 4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. 4.4 Aan de leveringsplicht van ADVANCE GREENSHOP zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ADVANCE GREENSHOP geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept. 4.6       Leveringen gebeuren altijd aan de straatkant van het door de koper opgegeven adres.  Leveringen die op verzoek van de koper elders dienen te gebeuren (tuin, oprit of andere plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn),  alsook onbewaakte plaatsen en bij derden, geschieden steeds op uitsluitende verantwoordelijkheid en risico van de Koper. Alle hieruit volgende schade, wachturen, extra kosten zoals bv takelkosten zijn steeds ten laste van de koper. 4.7 Vermelde gewichten van ieder product zijn bij benadering. Advance Greenshop is niet verantwoordelijk voor eventuele overgewichten op elke ondergrond bij levering, of elke aanhangwagen of andere voertuigen bij afhaling. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel ten laste van de klant. Eventuele schade, boetes of andere zijn dan ook ten koste van de klant. 

 

Artikel 5. Levertijd 5.1 Een door ADVANCE GREENSHOP opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van ADVANCE GREENSHOP zijn, waarna ADVANCE GREENSHOP zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. 5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ADVANCE GREENSHOP (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

 

Artikel 6. Ontbinding 6.1 Onverminderd de rechten van ADVANCE GREENSHOP op basis van de wet is ADVANCE GREENSHOP gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan ADVANCE GREENSHOP omstandigheden ter kennis komen die ADVANCE GREENSHOP goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien ADVANCE GREENSHOP bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de 

afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen. 6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ADVANCE GREENSHOP zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ADVANCE GREENSHOP bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij ADVANCE GREENSHOP, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ADVANCE GREENSHOP heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij ADVANCE GREENSHOP. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ADVANCE GREENSHOP na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten. 6.5 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de standaard goederen. Goederen die speciaal voor de klant op maat werden vervaardigd worden niet teruggenomen. Artikel 7. Overmacht 7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop ADVANCE GREENSHOP geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij ADVANCE GREENSHOP en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. 7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ADVANCE GREENSHOP de verbintenis had moeten nakomen. 7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door ADVANCE GREENSHOP niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 7.4 Indien ADVANCE GREENSHOP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 8. Garantie 

8.1 ADVANCE GREENSHOP biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. 8.2 ADVANCE GREENSHOP is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ADVANCE GREENSHOP) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ADVANCE GREENSHOP. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan ADVANCE GREENSHOP schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 8.4 Indien klachten van de afnemer door ADVANCE GREENSHOP gegrond worden bevonden, zal ADVANCE GREENSHOP naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ADVANCE GREENSHOP en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ADVANCE GREENSHOP) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ADVANCE GREENSHOP gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ADVANCE GREENSHOP voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 8.5 ADVANCE GREENSHOP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens ADVANCE GREENSHOP in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ADVANCE GREENSHOP en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

 

Artikel 9. Betaling 9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling  op voorhand via overschrijving, of cash plaats te vinden op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van ADVANCE GREENSHOP en de verplichtingen van de afnemer jegens ADVANCE GREENSHOP onmiddellijk opeisbaar. 9.4 Indien ADVANCE GREENSHOP haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro. 

9.5 Indien ADVANCE GREENSHOP kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 9.6 De klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te betalen met ecocheques. Hier zal een administratieve kost van 10% in mindering worden gebracht van de waarde van de ecocheques. De ecocheques dienen aan de chauffeur te worden overhandigd bij levering van de bestelde goederen. Indien dit niet van toepassing is (bv. bij verzending via GLS), dan dient de klant de ecocheques onder aangetekende zending te versturen naar Adgreca bvba, Heirbaan 116 te 9220 Hamme. De bestelling zal geleverd worden na goede ontvangst van de ecocheques. 

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 10.1 De eigendom van alle door ADVANCE GREENSHOP aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ADVANCE GREENSHOP zolang de afnemer de vorderingen van ADVANCE GREENSHOP uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ADVANCE GREENSHOP wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, … 10.2 De door ADVANCE GREENSHOP geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ADVANCE GREENSHOP of een door ADVANCE GREENSHOP aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ADVANCE GREENSHOP haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ADVANCE GREENSHOP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ADVANCE GREENSHOP. 

 

Artikel 11. Privacy 11.1 ADVANCE GREENSHOP respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door ADVANCE GREENSHOP niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van ADVANCE GREENSHOP kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen ADVANCE GREENSHOP (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van ADVANCE GREENSHOP. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. ADVANCE GREENSHOP is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van ADVANCE GREENSHOP, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. 

ADVANCE GREENSHOP is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 11.3 ADVANCE GREENSHOP verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ADVANCE GREENSHOP geen onevenredige inspanning of kosten vergt. 

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten 12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door ADVANCE GREENSHOP geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij ADVANCE GREENSHOP en/of haar leveranciers. 12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ADVANCE GREENSHOP is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

 

Artikel 14. Geschillen 14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar ADVANCE GREENSHOP's Customer Care helpdesk op het nummer 0484/67 79 28, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. 14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren